телефон
056 846 087
гр. Бургас, ул. “Г. Шагунов” № 1
Официален сайт на Професионална Търговска Гимназия гр. Бургас
Новини
Начало / Назад
Съобщение за подаване на заявления за стипендии за първия срок на учебната 2018/2019 година

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            Учениците желаещи да получават стипендии могат да се запознаят с Условията за отпускане на стипендии на ученици от сайта на Професионална търговска гимназия – Бургас, раздел Ученици, раздел Стипендии.

 

            В срок до 16.11.2018 г. учениците желаещи да получават стипендия за:

  1. Постигнати образователни резултати,  попълват Заявление /приложение № 1/ и го предават на класния ръководител;
  2. Подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането, попълват Заявление-декларация /приложение № 2/ и с приложени необходими документи ги на класния ръководител;
  3.  Подпомагане на ученици с трайни увреждания, попълват Заявление /приложение № 3/ и го предават на класния ръководител, придружено с необходимите документи;

            4. Подпомагане на ученици без родители, попълват Заявление /приложение № 4/ и го предават на класния ръководител, придружено с необходимите документи,  ако се отпуска за първи път;

            5. Подпомагане на ученици без един родител, попълват Заявление /приложение № 9/ и гго предават на класния ръководител, придружено с необходимите документи, ако се отпуска за първи път.

 

            6. За еднократни стипендии:

            6.1. за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование, попълват Заявление /приложение № 5/ и го предават на класния ръководител, придружено с необходимите документи;

            6.2. за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност, попълват Заявление /приложение № 6, приложение № 8/ и ги предават на класния ръководител.

 

ЗАЯВЛЕНИЯ БЕЗ НЕОБХОДИМИТЕ ПРИДРУЖАВАЩИ ГИ ДОКУМЕНТИ НЯМА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕЖДАНИ ОТ КОМИСИЯТА!!!

За връзка с нас:
гр. Бургас, ул. “Г. Шагунов” № 1
Директор: тел./факс: 056846089; Канцелария: тел.: 056846087
e-mail: ptg-burgasemailtg-bs.com